Sisältö:


Opintomatkat

Viron opintomatka

Viron opintomatka järjestettiin 16.-19.9.2010. Matkaohjelma sisälsi runsaasti kylätoiminnan esittelyä, mutta myös ryhmätöitä, yritysvierailuja sekä Leader -ryhmän ja Kodukantin toimintaan tutustumista. Kunta-kylä -yhteistyöhön perehdyttiin erityisesti ja tutustuttiin usean kylätalon aktiiviseen ja monipuoliseen toimintaan, jossa nuorten osuus oli keskeinen.

Pärnun alueella Virossa kyläsuunnitelmat ovat tärkeä osa kunnan suunnitelmia. Kylä-kunta -vuorovaikutuksessa on aitoa keskustelua ja sitoutumista; kunnan virkamies on mukana kyläkokouksissa ja hankkeissa alusta asti. Kylän vanhimman kääty on myös osoitus kunnalta saatavasta arvostuksesta. Kylätalon asema on keskeinen; se on vetovoimatekijä ja yhteisöllisyyden luoja. Kylätaloissa on usein palkatut työntekijät. Siitä seuraa, että toimintaa on paljon ja paikat pysyvät kunnossa. Nuoriin luotetaan, heille annetaan vastuuta ja luodaan yhdessä pelisäännöt.
Matkaraportti

Saksan – Itävallan opintomatka

Matka toteutui Maaseutuverkon järjestämänä 17.-21.5.2010. Matkalle osallistuivat kyläasiamiehet. Vierailun teemoja olivat kyläsuunnittelu, kylämaisemasuunnittelu, kylien ja kunnan yhteistyö sekä kylien energiaratkaisut. 

Matkalta jäi erityisesti mieleen kansalaislähtöinen ajattelu; arvostava näkemys asukkaisiin ja yhdistyksiin. Dorf = (suom. kylä) on käytännössä pieni kunta ja maaseudun arvostus oli selvästi toista luokkaa kuin meillä täällä Etelä-Suomessa. Maaseutukunnat ovat ylpeitä maaseutumaisuudestaan; kunta halutaan pitää kylän kokoisena. 

Huomattavaa oli, että kyläsuunnitteluprosessiin saatiin pitkäjänteisesti ulkopuolista asiantuntija-apua osavaltiolta. Osallistava kyläsuunnittelu on kunnan vastuulla ja kuntakehittämisen väline. Todettiin, että kunnat/ kylät menestyvät, kun niillä on yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa luotu selkeä visio, johon pyritään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Näimme useita esimerkkejä paikallisiin vahvuuksiin, ympäristöön ja uusiutuvaan energiaan liittyvistä vahvoista visioista ja toimenpiteistä niiden toteuttamiseksi.
Matkaraportti
 

Walesin opintomatka

Matka Walesin Pembrokeshireen tehtiin 14. - 18.6.2011. Vierailun ohjelman suunnitteli ja toteutti kyläasiamiesten toiveiden pohjalta paikallinen toimintaryhmä PLANED (Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development). 
PLANEDin toiminta-alue on Pembrokeshiren maakunta, jossa 114 000 asukasta ja 80 yhteisöä joiden kanssa PLANED toimii (kylää tai pikkukaupunkia). Kylä välittää -opintomatkalaisten tavoite oli saada lisää tietoa kestävän kehityksen kyläsuunnittelusta ja siihen liittyvästä korttimetodista. Siihen saatiinkin tilaisuus kyläillassa East Williamstonissa, jossa viimeisteltiin kyläsuunnitelmaa PLANEDin työntekijöiden johdolla.

Kokemus korttien käytöstä on, että ne avaavat keskustelua ja laajentavat perspektiiviä. Samoin kortit helpottavat hiljaisempien ihmisten mielipiteen esittämistä, ja ne johdattavat usein tarpeelliseen arvokeskusteluun. Kylän asettaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta helpottaa myös PLANEDin työntekijöiden roolia, sillä keskustelun myötä pelko siitä, että ulkopuoliset vetäjät yrittäisivät läpi omia kehittämisideoitaan, yleensä hälvenee.

Korttien osuus on PLANEDin kestävän kehityksen kyläsuunnitteluprosessin kokonaisuudessa noin 2/3. Prosessissa käydään läpi myös eri tavoin muun muassa arjen sujuvuutta; työmatkoja, osaamista, paikallista yrittäjyyttä. Vuosina 2004 - 2006 keskityttiin erityisesti paikallistalouden vahvistamiseen. Kestävä kehitys ei useinkaan näy lopullisissa kyläsuunnitelmissa muuten kuin ”rivien välissä”, laajemmassa ajatusmaailmassa. Menetelmä on ollut PLANEDin käytössä vuodesta 2006. Sitä pyritään aktiivisesti kehittämään ja kokeiluja tehdään yhteisten projektien tuloksena myös Irlannissa ja Skotlannissa.

Matkalla tutustuttiin myös yhteiskunnallisten yritysten toimintaan, luontomatkailuun, lähiruokamalleihin ja kyläympäristön hoitoon liittyviin projekteihin.

Matkaraportti
 

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.